LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2019. GADA BUDŽETS

LOK APSTIPRINA 2019.GADA BUDŽETU 5,7 MILJONU EIRO APMĒRĀ

 

Piektdien – 29.martā, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas sesijā tika apstiprināta LOK ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīta Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam.

LOK darba galvenajām prioritātēm – Olimpisko spēļu sagatavošanās programmām, budžetā atvēlēti 1 853 353 eiro. No šīs summas 227 438 eiro atvēlēti Olimpiskās sagatavošanās “Tokija 2020” programmas apmaksai, II Eiropas Spēlēm “Minska 2019” paredzēti 70 355 eiro, savukārt Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējumam un bāzes finansējumam individuālo sporta veidu federācijām/savienībām ir paredzēti 1 182 600 eiro. Olimpiskās kustības jaunatnes programmai paredzēti 209 645 eiro, kas sevī ietver Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes “Sarajeva 2019”, VIII Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes “Jelgava 2019” un Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādes “Baku 2019” apmaksu. Olimpisko delegāciju ekipējumam plānots tērēt 163 315 eiro. 

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi sastāda 1 348 990 eiro. Šī nauda paredzēta treneru tālākizglītības, sporta veidu federāciju, LOK reģionālās, sporta veidu attīstības, Olimpisko spēļu sagatavošanās programmu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba un citu atbalsta programmu apmaksai. Tāpat finansējums paredzēts “Olimpiskās dienas 2019” organizēšanai un programmas “Sporto visa klase” nodrošināšanai.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Olimpiskās izglītības un informācijas programmu nodrošināšanai, kas paredz “Latvijas Gada balva sportā 2019” un “LOK Ģenerālās asamblejas 2019” organizatoriskās izmaksas, kā arī Olimpiskās izglītības un informatīvo nodrošinājumu, ir paredzēti 60 610 eiro.

LOK 2019.gadā turpinās atbalstīt deviņu reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru attīstību, veicinot jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. 150 000 eiro plānoti kā līdzfinansējums visu reģionālo Olimpisko sporta centru modernizācijai un attīstībai. Savukārt valsts budžeta dotācija apakšprogrammā “Valsts ilgtermiņa saistības sportā valsts galvoto aizdevumu atmaksai” sastāda 1 446 498 eiro.

Olimpisko programmu un pasākumu īstenošanai LOK saņem finansējumu no valsts pamatbudžeta, Starptautiskās Olimpiskās komitejas budžeta, kā arī no ziedotājiem un pašu saimnieciskās darbības.

Apstiprināts LOK Ģenerālajā Asamblejā 2019.gada 29.martā.

LOK 2019.gada budžets

 

 

Lejupielādes

Pieprasījums iesniedzams, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Tāme iesniedzama, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Atskaite iesniedzama vienu reizi ceturksnī, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Oriģināls iesniedzams līdz tekošā gada 1. februārim Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Informācija par sporta veida federācijas, savienības vai asociācijas sasniegtajiem rezultātiem, kas izmantojama aprēķiniem saskaņā ar LOK finansējuma sadales kritērijiem. Informācija iesniedzama LOK līdz 2012,gada 23.novembrim.

Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai

LOK budžeta struktūra (2012 - 2015)

LOK 2016.gada pārskats

LOK 2017.gada pārskats

LOK 2018.gada pārskats

LOK 2019.gada pārskats

Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu

InformācijA par līdzekļu izlietojumu