LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2020. GADA IEŅĒMUMU - IZDEVUMU TĀME

LOK APSTIPRINA 2020.GADA IEŅĒMUMU – IZDEVUMU TĀMI 8,01 MILJONU EIRO APMĒRĀ

 

Šodien, 10.jūlijā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijā tika apstiprināta LOK ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam 8 012 177 eiro apmērā, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīti Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam.

LOK darba galvenajām prioritātēm – Olimpisko spēļu sagatavošanās programmām, budžetā atvēlēti 1 376 364 eiro. No šīs summas 214 665 eiro atvēlēti Olimpiskās sagatavošanās “Tokija 2020” programmas apmaksai, sagatavošanās programmai ziemas Olimpiskajām spēlēm “Pekina 2022” paredzēti 26 410 eiro, savukārt Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējumam un bāzes finansējumam individuālo sporta veidu federācijām/savienībām ir paredzēti 964 000 eiro. Olimpiskās kustības jaunatnes programmai paredzēti 129 529 eiro, kas sevī ietver Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes “Vuokatti 2021” izmaksas, bet 41 760 eiro sastāda III Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu “Lozanna 2020” apmaksu.

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi sastāda 3 608 482 eiro. Šis finansējums paredzēts treneru tālākizglītības, sporta veidu federāciju, LOK reģionālās, sporta veidu attīstības, Olimpisko spēļu sagatavošanās programmu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba un citu atbalsta programmu apmaksai. Tāpat finansējums paredzēts “Olimpiskās dienas 2020” organizēšanai un programmas “Sporto visa klase” nodrošināšanai.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Olimpiskās izglītības un informācijas programmu nodrošināšanai, kas paredz “LOK Ģenerālās asamblejas 2020” un Soču ziemas Olimpisko spēļu medaļu pasniegšanas ceremonijas Siguldā organizatoriskās izmaksas, kā arī Olimpiskās izglītības un informatīvo nodrošinājumu, ir paredzēti 124 415 eiro.

LOK 2020.gadā turpinās atbalstīt astoņu reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru attīstību, veicinot jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. 145 000 eiro plānoti kā līdzfinansējums visu reģionālo Olimpisko sporta centru modernizācijai un attīstībai. Savukārt valsts budžeta dotācija apakšprogrammā “Valsts ilgtermiņa saistības sportā valsts galvoto aizdevumu atmaksai” sastāda 1 615 688 eiro.

Olimpisko programmu un pasākumu īstenošanai LOK saņem finansējumu no valsts pamatbudžeta, Starptautiskās Olimpiskās komitejas budžeta, kā arī no ziedotājiem un pašu saimnieciskās darbības.

Apstiprināts LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijā 2020.gada 10.jūlijā.

LOK 2020.GADA IEŅĒMUMU - IZDEVUMU TĀME

 

Lejupielādes

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izveidots Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu saraksts un noteikts sportistiem un viņu treneriem izmaksājamā finansiālā atbalsta apmērs no nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu Sociālais fonds" šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

Pieprasījums iesniedzams, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Tāme iesniedzama, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Atskaite iesniedzama vienu reizi ceturksnī, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Oriģināls iesniedzams līdz tekošā gada 1. februārim Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Informācija par sporta veida federācijas, savienības vai asociācijas sasniegtajiem rezultātiem, kas izmantojama aprēķiniem saskaņā ar LOK finansējuma sadales kritērijiem. Informācija iesniedzama LOK līdz 2012,gada 23.novembrim.

Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai

LOK budžeta struktūra (2012 - 2015)

LOK 2016.gada pārskats

LOK 2017.gada pārskats

LOK 2018.gada pārskats

LOK 2019.gada pārskats

Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu

InformācijA par līdzekļu izlietojumu